Imieniny obchodzą: Alf, Kazimiera, Adolfa
Czwartek, 21 Sierpnia 2014

ADRES URZĘDU MIEJSKIEGO

ul. Plac Jana Pawła II 1
36-030 Błażowa
Centrala: (0-17) 22 97 119
Fax: (0-17) 22 97 077
E-mail: blazowa@blazowa.itl.pl

o gminie

samorząd

Ochrona środowiska

Oświata i kultura

Turystyka i rekreacja

Intertele

Aktulaności

 • Wyprawka szkolna w 2014 roku

  W roku szkolnym 2014/2015 z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik.

  I. Dofinansowanie zakupu podręczników w Gminie Błażowa będzie udzielane uczniom:
  * rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto (wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników określa załącznik nr 1),
  * rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto (wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników określa załącznik nr 1),
  * uczniom wymienionym w pkt 1 i 2 niespełniającym kryterium dochodowego pochodzącym z rodzin, w których występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.(wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników określa załącznik nr 2)

 • INFORMACJE W SPRAWIE STYPENDIÓW

  INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BŁAŻOWA

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z póz. zm.) 
  Uchwała Nr XXVII/140/05 Rady Miejskiej z dnia 12.04.2005r. z późniejszymi zmianami.

  STYPENDIA SZKOLNE - ROK SZKOLNY 2014/2015
  Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne dla rodziców/uczniów w następujących miejscach:
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.blazowa.itl.pl;
  • w Urzędzie Miejskim w Błażowej ul. Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa (pokój nr 8).

  Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do dnia 15 września 2014r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2014r. w Urzędzie Miejskim w Błażowej ul. Plac Jana Pawła II 1, pokój nr 8.

 • Ogłoszenie społeczne

  O G Ł O S Z E N I E  S P O Ł E C Z N E

  Burmistrz Błażowej informuje , że w dniu 5 lipca 2014r. / pierwsza sobota lipca /
  wystąpią utrudnienia w komunikacji po drogach powiatowych w związku
  z przejazdem około godziny 12:00 do 13:00 kolumny MIĘDZYNARODOWEGO
  WYŚCIGU KOLARSKIEGO „Solidarności i Olimpijczyków” po trasie : Kąkolówka
  serpentyny - Błażowa Górna - Błażowa ulica Partyzantów - Piątkowa Łęg - Futoma .
  W tym czasie na drogach będzie całkowicie wstrzymany ruch drogowy .
  Serdecznie zapraszam mieszkańców wszystkich miejscowości gminy Błażowa
  do oglądania wyścigu i kibicowania kolarzom.

 • Ogłoszenie

  „Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" informuje o możliwości
  składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania„Wdrażanie
  lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

  - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  - „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.

  Termin składania wniosków: Od 30 czerwca 2014r. do 17 lipca 2014r.

 • Informacja Burmistra

  Burmistrz Błażowej informuje:

  W związku z Uchwałą nr.85/2014 RADY MINISTRÓW z dnia 27.05.2014r. w sprawie
  ustanowienia rządowego „programu dla rodzin wielodzietnych” i n f o r m u j ę ,że
  zadania gminy Błażowa związane z realizacją programu /w tym wydawanie KARTY
  DUŻEJ RODZINY
  / dla naszych mieszkańców prowadzić będzie
  Miejsko-Gminny
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej ul. 3 Maja 15
Wszelkie prawa zastrzeżone · Gmina Błażowa · 2008